Giới thiệu tiêu chuẩn ISO 45001:2018 chuyển đổi từ OHSAS 18001:2007
logo

CẤU TRÚC TIÊU CHUẨN CỦA ISO 45001:2018

So sánh yêu cầu cầu của ISO 45001:2018 và OHSAS 18001:2007

ISO 45001:2018

 

OHSAS 18001:2007

0. GIỚI THIỆU                                                

1. MỤC ĐÍCH VÀ PHẠM VI ÁP DỤNG

2. TIÊU CHUẨN THAM KHẢO

3. ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐỊNH NGHĨA

4. BỐI CẢNH CỦA TỔ CHỨC

4.1. Hiểu về tổ chức và bối cảnh của tổ chức

4.2. Hiểu về nhu cầu và mong đợi của công nhân 

và các bên liên quan

4.3. Xác định phạm vi của hệ thống quản lý OH&S

4.4. Hệ thống quản lý OH&S

5. LÃNH ĐẠO VÀ SỰ THAM GIA CỦA CÔNG NHÂN

5.1. Lãnh đạo và sự cam kết

5.2. Chính sách OH&S

5.3. Vai trò, trách nhiệm và quyền hạn trong tổ chức

5.4. Sự tham vấn và tham gia của công nhân

6. LẬP KẾ HOẠCH

6.1. Hành động để giải quyết các rủi ro và cơ hội

6.1.1. Xem xét chung

6.1.2. Nhận dạng mối nguy hại, đánh giá rủi ro và cơ hội

6.1.3. Xác định các yêu cầu pháp lý hiện hành và các yêu cầu khác

6.1.4. Thực hiện kế hoạch

6.2. Mục tiêu OH&S và lập kế hoạch để đạt được chúng

6.2.1. Mục tiêu OH&S

6.2.2. Kế hoạch để đạt được mục tiêu OH&S

7. HỖ TRỢ

7.1. Các nguồn lực

7.2. Năng lực

7.3. Nhận thức

7.4. Truyền thông

7.4.1. Chung

7.4.2. Truyền thông nội bộ

7.4.3. Truyền thông bên ngoài

7.5. Thông tin tài liệu

7.5.1. Chung

7.5.2. Tạo và cập nhật

7.5.3. Kiểm soát thông tin tài liệu

8. HOẠT ĐỘNG

8.1. Lập kế hoạch kiểm soát hoạt động

8.1.1. Xem xét chung

8.1.2. Loại bỏ mối nguy hại và giảm thiểu các rủi ro OH&S

8.1.3. Thay đổi cách quản lý

8.1.4. Thuê ngoài

8.1.5. Thu mua

8.1.6. Nhà thầu

8.2. Chuẩn bị và ứng phó trong các trường hợp khẩn cấp

9. ĐÁNH GIÁ HIỆU SUẤT

9.1. Giám sát, đo lường, phân tích và đánh giá hiệu suất

9.1.1. Xem xét chung

9.1.2. Đánh giá sự tuân thủ

9.2. Đánh giá nội bộ

9.2.1. Xem xét chung

9.2.2. Chương trình đánh giá nội bộ

9.3. Xem lại sự quản lý

10. CẢI TIẾN

10.1. Xem xét chung

10.2. Biến cố, sự không phù hợp và hành động sửa chữa

 

10.3. Tiếp tục cải tiến

 

0. GIỚI THIỆU                                                

1. MỤC ĐÍCH VÀ PHẠM VI ÁP DỤNG

2. TÀI LIỆU THAM KHẢO

3. ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐỊNH NGHĨA

NEW

NEW

NEW

4.1. Các yêu cầu chung

NEW

NEW

 

4.2. Chính sách OH&S

4.1.1. Nguồn lực, chức năng, trách nhiệm và quyền hạn

4.4.3.2. Sự tham vấn và tham gia

4.3. LẬP KẾ HOẠCH

NEW

NEW

4.3.1. Nhận dạng mối nguy hại, đánh giá rủi ro và kiểm soát rủi ro

4.3.2. Luật pháp và các yêu cầu khác

NEW

4.3.3. Mục tiêu và chương trình

NEW

NEW

4.4. VẬN HÀNH VÀ THỰC HIỆN

4.4.1. Nguồn lực, vai trò, trách nhiệm và quyền hạn

4.4.2. Năng lực, đào tạo và nâng cao nhận thức

4.4.3. Truyền thông, tư vấn và tham gia

4.4.3.1. Truyền thông

 

 

4.4.3.2. Tư vấn và tham gia

4.4.4. Tài liệu

 

4.4.5. Kiểm soát tài liệu

4.5.4. Kiểm soát hồ sơ

4.4. VẬN HÀNH VÀ THỰC HIỆN

4.4.6. Kiểm soát hoạt động

4.4.6.1. Nhận dạng mối nguy hạn, đánh giá rủi ro và kiểm soát rủi ro


 

NEW

NEW

NEW

 

4.4.7. Chuẩn bị và ứng phó với các trường hợp khẩn cấp

4.5. XÁC MINH

4.5.1. Đo lường và giám sát hiệu suất

4.5.2. Đánh giá sự tuân thủ luật pháp

4.5.5. Đánh giá nội bộ

 

 

 

4.6. Xem lại sự quản lý

NEW

NEW

4.5.3. Phát hiện sự cố, sự không phù hợp, hành động sửa chữa

và hành động ngăn chặn.

NEW

Doanh nghiệp nào đang áp dụng tiêu chuẩn OHSAS 18001:2007 mà muốn chuyển đổi sang tiêu chuẩn quốc tế mới ISO 45001:2018, có thể tái chứng nhận chứng chỉ OHSAS 18001:2007 cũ, sau đó chuyển đổi sang tiêu chuẩn ISO 45001:2018 để tiết kiệm chi phí.

Theo dõi các cập nhật mới nhất của chúng tôi TẠI ĐÂY

Mọi chi tiết xin liên hệ với chúng tôi:

Hotline: 0936.336.896/ Mrs. Trang

Email: trang@tqsc.vn

Website: http://isodoanhnghiep.com/

Fanpage: https://www.facebook.com/IATF16949/

CỘNG ĐỒNG